Adatkezelési tájékoztató

A Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az Ügyvédi Iroda a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete  (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján jár el.

 1. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK:
  • Adatkezelő: Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 14. 4. emelet 1. ajtó; telefonszám: +36 1 4380015; e-mail cím: admin@rezmovits.hu).
  • Érintett: Bármely információ alapján – közvetlenül vagy közvetve – azonosított vagy azonosítható természetes személy.
  • Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  • Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  • Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  • Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az  akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
  • Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • Felhasználó: Az Adatkezelő weboldalát (rezmovits.hu) meglátogató természetes személy
  • Sütik (cookie-k): Olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása. Cél a honlap rendeltetésszerű, korszerű és professzionális működésének biztosítása, a szolgáltatásaink fejlesztése, minőségének ellenőrzése, a látogatottság mérésére,

Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont

IP cím; a látogatás időpontja; a meglátogatott aloldalak adatai, az Érintett által használt operációs rendszer és böngésző típusa

6 hónap

Megbízási Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Érinett neve, termesztés személyazonosító adatai, születési neve; anyja neve; születési helye és ideje; lakcíme; tartózkodási helye; adóazonosító jele; személyi azonosító jele; társadalombiztosítási jele; állampolgársága

A szerződés megkötésétől, illetve meghatalmazás megadásától, a megbízás megszűnéséig vagy bármely fél általi megszüntetéséig, illetve ezt követően a kötelmi jogviszony elévülési idejéig. Okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 évig.

Érintettek azonosítása

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont
Pmt; Üttv.

Éringtett neve; születési neve; anyja neve; lakcíme; tartózkodási helye; személyi azonosító; személyazonosító igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; vezetői engedély száma; útlevél száma; állampolgárság; arcképmás; aláírás minta;

8 év

A megbízási díjra vonatkozó számlák kiállítása

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont
Art. Áfa tv. Számviteli tv.

Érintett neve, lakcíme adószáma vagy adóazonosító jele.

8 év

Az Érinettek történő kapcsolattartás elősegítése

Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont

Érintett neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe

A kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokat a kapcsolat felvételétől, kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig

 1. Adattovábítás
  • A személyes adatok csak jogszabályban meghatározott keretek között kerülnek továbbításra, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. 
  • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik irodánkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 2. Érintett jogai
  • Hozzáférési jog
   • Az érintett hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az érintett kéri, hogy az adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az adatkezelő a jogszabályok által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni.
   • Egyes esetekben az Adatkezelő nem az érintettől kapja meg annak személyes adatait. Ilyen esetekben vélelmezzük, hogy az, akitől az adatokat megkaptuk, jogosult volt azok részünkre történő átadására. Amennyiben az adatokat nem az érintettől kapjuk meg, úgy az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségünk korlátozott. Ennek ellenére az Adatkezelő az érintett kérése alapján mindenkor áll az érintettek rendelkezésére és a jogszabályok keretei között a kért tájékoztatást megadja.
   • Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, de nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
   • Az adatkezelő az érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett köteles viselni.
  • Helyesbítéshez való jog
   • Az érintett jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
   • Az adatkezelő az érintett kérése alapján a jogszabályok keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait, továbbá az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
  • Törléshez való jog
   • Az érintett jogosult a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben az adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és az érintett a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy és az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
   • Az adatkezelő az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
  • Korlátozáshoz való jog
   • Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozásához, amely joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
   • Az adatkezelő korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
   • Az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett kifejezetten ellenzi az ilyen adatok törlését.
   • Az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
   • Az adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
   • Ha az adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
  • Adathordozhatósághoz való jog
   • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
   • Az érintett adathordozhatósághoz való joga a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
 1. ADATBIZTONSÁG és adatvédelem
  • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el.
 2. kapcsolatfelvétel és egyéb Jogorvoslat
  • Kérdés, javaslat, esetleg kifogása esetén lépjen kapcsolatba az Adatkezelő alábbi kapcsolattartójánál: Dr. Rézmovits Péter ügyvéd (Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda[székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 14. 4. emelet 1. ajtó; telefonszám: +36 1 4380015; e-mail cím: peter.rezmovits@rezmovits.hu].
  • Az érintett a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

 • Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatait a Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az adott adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
 1. Jogszabályi háttér

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – (Pmt.)

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény – (Üttv.)

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás